Stone Telling

[HOME]      [ISSUE]      [ARCHIVES]      [ABOUT]      [GUIDELINES]     [BLOG]

The Tiny English-Hungarian Phrasebook

For Visiting Extraterrestrials

by Bogi TakácsNow with transliterations — a true lifesaver!


Yes — Igen — EE-gehn

No — Nem — NEHM

My automatic translator does not support Hungarian. — A fordítógépem nem tud magyarul. — AH FOUR-dee-toh-gay-pehm NEHM tood MAH-dyah-roohl.

I speak Chinese/English/Russian/German. — Beszélek kínaiul/angolul/oroszul/németül. — BEH-say-lehk KEEH-nah-ee-ool/AHN-go-lool/OH-raw-sool/NEH-meh-tuehl.

Do you speak Chinese/English/Russian/German? — Beszél ön kínaiul/angolul/oroszul/németül? — BEH-sail oehn KEEH-nah-ee-ool/AHN-go-lool/OH-raw-sool/NEH-meh-tuehl?

My apologies. — Elnézést kérek. — EHL-nay-zaysht kay-rehk.

I am not from Earth. — Nem a Földről jöttem. — NEHM ah FOEHLD-roehl yoeht-tehm.

That's (not) an integral part of my body. — Ez (nem) a testem szerves része. — EHZ (nehm) ah TESH-tehm SEHR-vesh ray-seh.

I am not interested in politics. — Nem érdekel a politika. — NEHM ehr-deh-kehl ah POH-lee-tee-kah.

I am not affiliated with the Left/Right. — Nem vagyok baloldali/jobboldali. — NEHM vah-dyohk BAHL-ohl-dah-lee/YOHB-ohl-dah-lee.

Do you support the radical Right? — Támogatja a radikális jobboldalt? — TAAH-moh-gaht-yah ah RAH-dee-kah-leesh YOHB-ohl-dahlt?

I cannot answer that question. I need to talk to a telepath first. — Erre a kérdésre nem tudok válaszolni. Előbb beszélnem kell egy telepatával. — EHreh ah kayr-daysh-reh NEHM too-dohk VAH-lah-soul-nee. EH-loeb BEH-sail-nehm kehl edy TEH-leh-pah-tah-vahl.

I am not Jewish. — Nem vagyok zsidó. — NEHM vah-dyohk ZHEE-daw.

Please do not touch me. My tentacles produce a neurotoxin. — Kérem, ne érjen hozzám. A csápjaim idegmérget termelnek. — KEH-rehm, NEH ayr-yen hohz-zahm. Ah TSHAH-pyah-eem EE-dehg-mayr-geht tehr-mehl-nehk.

I mean no harm. — Nem áll szándékomban kárt okozni. — NEHM ahl sun-dei-kohm-bahn KAHRT oh-kohz-nee.

Please step back. — Kérem, lépjen hátrébb. — KEH-rehm, LAYP-yen HAHT-rayb.

I have no intent to have sex with my family members. — Nem szándékozom családtagjaimmal közösülni. — NEHM sun-dei-koh-zohm TSHAH-lahd-tahg-yah-eem-mahl koeh-zoeh-shuel-nee.

If you continue to threaten me, I will have to resort to self-defense measures. — Ha tovább fenyeget, kénytelen leszek önvédelmi módszerekhez folyamodni. — HAH TOH-vahb feh-nieh-geht, KEHNY-teh-lehn leh-sehk OEHN-vay-dehl-mee MODE-seh-rehk-hehz FOH-yah-mohd-nee.

Officer, I was acting in self-defense. — Rendőr úr, önvédelemből cselekedtem. — REHN-deur OOHR, OEHN-vay-deh-lehm-boehl TSHEH-leh-kehd-tehm.

Despite the occasional small incident, I appreciate the hospitality of the Hungarian people and of Earth. — A néhány apróbb incidens ellenére értékelem a magyar nép és a Föld vendégszeretetét. — AH nayh-hahny ahp-rawb EEN-tsee-densh eh-leh-nay-reh EHR-tay-keh-lehm ah MAH-dyahr nayp aysh ah FOEHLD vehn-dayg-seh-reh-teh-tayt.
Bogi Takács has had speculative poetry published in venues like Strange Horizons, Jabberwocky and Astropoetica, among others. E is fond of cephalopods and Spivak pronouns. E reviews recent speculative fiction on eir website, focusing on underrepresented groups in SF.